Yeniden derlemek OpenSSL 1.1 ve NGINX 1.25 için TLS 1.3 (CentOS 7)

Yeniden derlemek OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 için TLS 1.3 (CentOS 7), daha önce sunucuya yüklediğiniz senaryoyu izleyerek o eski sürüm openssl nginx hizmetiyle ilişkili.

Daha spesifik olarak, etkinleştirebilmek için OpenSSL 1.1.1t hizmet için NGINX, daha eski bir sürümle çalışır. OpenSSL 1.0.2k.

# nginx -V
nginx version: nginx/1.25.0
built by gcc 4.8.5 20150623 (Red Hat 4.8.5-44) (GCC) 
built with OpenSSL 1.0.2k-fips 26 Jan 2017
TLS SNI support enabled
# openssl version -a
OpenSSL 1.1.1t 7 Feb 2023

Bu, iki farklı sürümün olduğu anlamına gelir. OpenSSL. “ tarafından sisteme yüklenen bir sürümyum"(1.0.2k-fips) ve bir sürüm OpenSSL manuel derleme ile kurulur (openssl 1.1.1t).

Klasik olarak, çoğu yeniden yüklemeyi önerir'OpenSSL' sunucu düzeyinde. Bu, komutun yürütülmesini gerektirir: yum remove openssl. Ama burada büyük bir sorun var. Eski sürümün kaldırılmasıyla OpenSSL, bazı bağımlı uygulamaları da kaldırmanız gerekebilir. Örneğin: nginx, MariaDB-server, cerbotArtı diğer birçok.

Daha basit bir çözüm yeniden derlemektir openssl 1.1 & nginx 1.25 için TLS 1.3.

Eğitimi yeniden derleme OpenSSL 1.1 & NGINX 1.25 için TLS 1.3 (CentOS 7)

Örneğimde, yeniden derleme nginx/1.25.0 & OpenSSL 1.1.1h kitapçıları kullanmak OpenSSL 1.1.1t.

NGINX'i yeniden derleyin.

1. Dosyayı oluşturun: nginx-with-tls13-compile.sh

sudo nano nginx-with-tls13-compile.sh

betiği eklediğiniz yer:

#!/bin/bash

## nginx
NGINX=nginx-1.25.0.tar.gz

if [ ! -f "${NGINX}" ];then
  wget https://nginx.org/download/${NGINX}
fi

ND=$(basename $NGINX .tar.gz)
if [ ! -d "${ND}" ];then
  tar zxvf ${NGINX}
fi

cd ${ND}

## pre require package
## yum install gcc pcre-devel zlib-devel

./configure --prefix=/etc/nginx \
  --sbin-path=/usr/sbin/nginx \
  --modules-path=/usr/lib64/nginx/modules \
  --conf-path=/etc/nginx/nginx.conf \
  --error-log-path=/var/log/nginx/error.log \
  --http-log-path=/var/log/nginx/access.log \
  --pid-path=/var/run/nginx.pid \
  --lock-path=/var/run/nginx.lock \
  --http-client-body-temp-path=/var/cache/nginx/client_temp \
  --http-proxy-temp-path=/var/cache/nginx/proxy_temp \
  --http-fastcgi-temp-path=/var/cache/nginx/fastcgi_temp \
  --http-uwsgi-temp-path=/var/cache/nginx/uwsgi_temp \
  --http-scgi-temp-path=/var/cache/nginx/scgi_temp \
  --user=nginx \
  --group=nginx \
  --with-compat \
  --with-file-aio \
  --with-threads \
  --with-http_addition_module \
  --with-http_auth_request_module \
  --with-http_dav_module \
  --with-http_flv_module \
  --with-http_gunzip_module \
  --with-http_gzip_static_module \
  --with-http_mp4_module \
  --with-http_random_index_module \
  --with-http_realip_module \
  --with-http_secure_link_module \
  --with-http_slice_module \
  --with-http_ssl_module \
  --with-http_stub_status_module \
  --with-http_sub_module \
  --with-http_v2_module \
  --with-mail \
  --with-mail_ssl_module \
  --with-stream \
  --with-stream_realip_module \
  --with-stream_ssl_module \
  --with-stream_ssl_preread_module \
  --with-openssl=../$(basename $OPENSSL .tar.gz)
  
make

sudo make install

nginx -V

Yeni dosyayı kaydedin.

2. Yeni yürütülebilir dosyayı oluşturun:

chmod +x nginx-with-tls13-compile.sh

Yeniden yazmak nginx.service

3. Şunun bir yedeğini alın: nginx.service.

cat /lib/systemd/system/nginx.service > /srv/nginx_service.txt

(için istediğiniz herhangi bir yolu seçebilirsiniz nginx_service.txt)

4. Hizmet için dosya oluşturun nginx: nginx.service

sudo nano nginx.service

5. Dosyada yeni dosya nginx.service satırları ekleyin:

## /lib/systemd/system/nginx.service

[Unit]
Description=The NGINX HTTP and reverse proxy server
After=syslog.target network.target remote-fs.target nss-lookup.target

[Service]
Type=forking
PIDFile=/run/nginx.pid
ExecStartPre=/usr/sbin/nginx -t
ExecStart=/usr/sbin/nginx
ExecReload=/usr/sbin/nginx -s reload
ExecStop=/bin/kill -s QUIT $MAINPID
PrivateTmp=true

[Install]
WantedBy=multi-user.target

6. Dosyayı şuraya kopyalayın:daemon".

sudo cp nginx.service /lib/systemd/system/nginx.service

7. Dosya kopyalandıktan sonra, şu komutu kullanarak dosya izinlerini güncelleyin:

sudo chmod 644 /lib/systemd/system/nginx.service

8. Yapılandırmayı yeniden yükleyin systemd komutu kullanarak değişiklikleri dikkate almak için:

sudo systemctl daemon-reload

9. Yeniden başlat ngnix.

sudo systemctl restart nginx

Yeniden derlemek OpenSSL / NGINX için TLS 1.3

10. Dosyaların bulunduğu aynı klasörde nginx-with-tls13-compile.sh şi nginx.service, yeni bir dosya oluşturun: openssl-1.1-compile.sh.

sudo nano openssl-1.1-compile.sh

Komut dosyasını ekleyin:

#!/bin/bash

## Compile OpenSSL
OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz

DONE=openssl-compile-done

if [ ! -f "${DONE}" ] ;then
  wget https://www.openssl.org/source/${OPENSSL}

  tar zxvf ${OPENSSL}

  cd $(basename $OPENSSL .tar.gz)

  ./config shared no-idea no-md2 no-mdc2 no-rc5 no-rc4 --prefix=/usr/local/

  make

  sudo make install

  cd ..

  touch ${DONE}
fi

export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib64/

read -n1 -r -p "$(/usr/local/bin/openssl version) - Press any key to continue..." key

source ./nginx-with-tls13-compile.sh

Yer değiştirmek "OPENSSL=openssl-1.1.1h.tar.gz” yüklemek ve NGINX ile yeniden derlemek istediğiniz sürüm ile.

11. Komut dosyasını çalıştırılabilir yapın:

chmod +x openssl-1.1-compile.sh

12. Şu komutu çalıştırın:

./openssl-1.1-compile.sh

Yeniden derleme işleminin tamamlanmasını bekleyin OpenSSL & NGINX.

Yeniden derlemek OpenSSL 1.1 ve NGINX 1.25 için TLS 1.3 (CentOS 7)
OpenSSL & NGINX

Size yardımcı olabileceğimiz veya yapılacak eklemeler varsa, yorum bölümü açıktır.

Teknoloji tutkunuyum, keyifle yazarım. StealthSettings.com 2006'dan beri. İşletim sistemleri hakkında tarafımdan yazılmış makaleler bulacaksınız. Windows, Linux, macOSgibi web platformları hakkında da WordPress şi WooCommerce

nasıl » Linux » Yeniden derlemek OpenSSL 1.1 ve NGINX 1.25 için TLS 1.3 (CentOS 7)

Leave a Comment